امور دانشجویی و بین‌الملل

بازدید رئیس اداره کنسولی وزارت عتف و مدیرکل امور بین الملل دانشگاه علمی کاربردی از مرکز علمی کاربردی زعفران سحرخیز متقاضی دانشجوی خارجی خراسان رضوی

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه،رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی به همراه رئیس اداره کنسولی اموردانشجویان غیرایرانی وزارت عتف … بیشتر بخوانید