دوره آموزشی زنجیره ارزش زعفران

سرفصل‌های دوره آموزشی زنجیره زعفران

جدول -۱ سرفصل ها و ساعات تئوری و عملی دوره آموزشی مقدماتی کشت زعفران

ساعت عملی ساعت تئوری عنوان ردیف
_ ۰/۵    آشنایی با گیاه شناسی و خواص دارویی زعفران ۱
_ ۰/۵ اﻗﻠﯿﻢ و ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان- ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ۲
۰/۵ ۰/۵ تهیه بنه زعفران- ویژگی های بنه مناسب –طبقه بندی انواع بنه ۳
۰/۵   روش های آماده سازی و نگه داری بنه زعفران جهت کشت ۴
۰/۵ ۰/۵ آماده سازی زمین- کاشت زعفران(تاریخ کاشت- روش کاشت) ۵
۰/۵ روش های آبیاری زعفران ۶
_ ۰/۵ روش های مبارزه با علف های هرز کشت زعفران ۷
_ ۰/۵ روش های مبارزه با آفات و بیماریهای زعفران ۸
۰/۵ تغذیه زعفران ۹
_ ۰/۵ آشنایی با مکانیزاسیون در کشت زعفران(کاشت- داشت و برداشت) ۱۰
۰/۵ ۰/۵ زمان و روش های برداشت زعفران-فیزیولوژی پس از برداشت- معرفی مواد موثره زعفران ۱۱
۱/۵ ۵/۵ جمع ساعات  : ۷ ساعت

جدول -۲ سرفصل ها و ساعات تئوری و عملی دوره آموزشی مهارتی(متوسطه)کشت زعفران

ساعت عملی ساعت تئوری عنوان ردیف
_ ۰/۵ تغییر اقلیم و اثر آن بر کشت زعفران ۱
_ ۰/۵ روش های مواجهه با تنش ها ۲
_ ۰/۵ تغذیه و حاصلخیزی خاک ۳
_ ۱ تولید زعفران ارگانیک ۴
_ ۰/۵ آشنایی با انبارهای زعفران و قوانین مقررات بورس کاال ۵
۰/۵ ۰/۵ آشنایی با قوانین و مقررات باقیمانده سموم ۶
آشنایی با مواد موثره زعفران وآزمون ها ۷
_ ۰/۵ آشنایی با نقش بیمه در محصول زعفران ۸
۰/۵ (فیزیولوژی پس از برداشت- فراوری و بسته بندی زعفران(شناسایی زعفران ناخالص تقلبی ۹
_ ۰/۵ تولید زعفران گلخانه ای ۱۰
۱ ۵/۵

جمع ساعات : ۶/۵ ساعت

جدول سرفصل ها و ساعات تئوری دوره آموزشی پیشرفته کشت زعفران

ساعت عملی ساعت تئوری عنوان ردیف
_ ۰/۵ تغذیه نوین زعفران ۱
_ ۲ پژوهش های نوین در زعفران_ اثرات تکنولوژی نانو- اثرات مغناطیس ۲
۰/۵ تنوع ژنتیکی زعفران درایران ۳
_ ۰/۵ تغییر اقلیم و کشت زعفران ۴
_ ۱ آموزش کشت زعفران گلخانه ای ۵
۰/۵ آشنایی با محصوالت غذایی، دارویی ، آرایشی و بهداشتی زعفران ۶
_ ۰/۵ قوانین و مقررات صادراتی زعفران ۷
_ ۰/۵ قوانین و مقررات تولید زعفران ارگانیک ۸
_ ۰/۵ آشنایی با بورس کاال- نحوه سرمایه گذاری در بورس زعفران ۹
_ ۰/۵ زعفران در داروسازی ۱۰
_ ۷ جمع کل : ۷ساعت

هزینه‌های ثبت‌نام

دوره آموزشی زنجیره ارزش زعفران

اسپانسرینگ ویژه سحرخیز جهت کشاورزان
مبلغ نهایی ثبت نام درصد تخفیف هزینه دوره (ریال) دوره ثبت نام شده
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰% ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ یک دوره
۳۰/۲۵۰/۰۰۰ ۳۵% ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ دو دوره
۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ۵۰% ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ هر سه دوره
اسپانسرینگ ویژه سحرخیز جهت دانشجویان
مبلغ نهایی ثبت نام درصد تخفیف دوره ثبت نام شده
۱/۷۵۰/۰۰۰ ۳۰% ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ یک دوره
۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۴۵% ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ دو دوره
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰% ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ هر سه دوره

ثبت‌نام دوره

در صورتی که سابقه کشت زعفران دارید، فرم زیر را پر کنید.

جهت تمایل به ثبت‌نام در دوره آموزش زنجیره زعفران، فرم زیر را پر کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن